You’re all I want

The worst thing you could do right now is tell me that I can find someone better han you… when you’re all I want.
Điều tệ hại nhất em có thể làm ngay lúc này là nói với tôi rằng tôi có thể tìm được một ai khác hơn em… trong khi em là tất cả những gì tôi mong muốn.