Your face is dirty

Only your real friends tell you when your face is dirty.
Chỉ những người bạn thực sự mới nói cho bạn biết khi nào mặt bạn dính nhọ.

Xem Thêm Tác Giả Tục ngữ Silic