Yêu nhau

Yêu nhau không phải là nhìn nhau, nhưng là cùng nhau nhìn về một hướng.

Xem Thêm Tác Giả Saint Exupery