Ý nghĩa cuộc đời một con người

Ý nghĩa cuộc đời một con người là ở chỗ phải trở thành nguồn nhiệt lượng và ánh sáng cho người khác.

 

Xem Thêm Tác Giả S. Rô - bin - xơn