When I think I know people

Sometimes, just when I think I know people, they disappoint me in ways I never thought they could.
(Đôi khi, đúng lúc mà tôi nghĩ tôi hiểu được mọi người, họ lại khiến tôi thất vọng theo cái cách mà tôi không bao giờ nghĩ họ có thể).