What love is

What love is, nobody knows, but what love is everyone feels.
Tình yêu là gì, không ai biết, nhưng ai cũng cảm nhận được tình yêu!