We cannot insure success

We cannot insure success, but we can deserve it.
Chúng ta không thể đảm bảo thành công, nhưng chúng ta có thể xứng đáng với thành công.

Xem Thêm Tác Giả John Adams