We all shine on

Yeah we all shine on, like the moon, and the stars, and the sun.
Phải, tất cả chúng ta đều tỏa sáng, như mặt trăng, như những vì sao, và như mặt trời.

Xem Thêm Tác Giả John Lennon