Vùng đất lạ

Đàn bà là một vùng đất lạ mà đàn ông chỉ có đến định cư hồi còn trẻ cũng chẳng bao giờ hiểu rõ phong tục, chính sách và ngôn ngữ của nó.

Xem Thêm Tác Giả Coventry Patmore