Vui mừng tưởng tượng

Illusory joy is often worth more than genuine sorrow.

Vui mừng tưởng tượng thường đáng giá hơn đau buồn thực sự.

Xem Thêm Tác Giả Rene Descartes