Vợ chồng

Vợ chồng lúc yêu nhau là một, lúc gian dối là hai.