Vinh quang

Con đường trải đầy lụa không bao giờ dẫn tới vinh quang.

Xem Thêm Tác Giả La Fontaine