Việc làm và câu nói

Việc làm nên trước mọi người, câu nói nên sau mọi người.

Xem Thêm Tác Giả Lã Khôn