Văn hóa

Văn hóa làm cho chúng ta biết rõ tri thức và lời nói tốt nhất trên thế giới, từ đó mà hiểu lịch sử của tinh thần nhân loại.

Xem Thêm Tác Giả Arnold (Anh)