Uớc gì

Uớc gì em hoá thành trâu.
Để anh là đỉa anh bâu lấy đùi.