Ước gì ta biết uống bia

Ước gì ta biết uống bia

Ngươi mà dụ dỗ cho lìa đời luôn

Hôm qua tâm trạng ta buồn

Bia ôm một tí mất luôn trăm nghìn.