Tùy thuộc vào mỗi người

Thầy giáo của anh có thể dắt anh đến cửa; đạt được sự học là việc tùy thuộc vào mỗi người .

Xem Thêm Tác Giả Danh ngôn Trung Quốc