Tương lai

Khi tất cả những cái khác đã mất đi thì tương lai vẫn còn.

Xem Thêm Tác Giả Bové