Tự kiêu đi đôi với hổ thẹn

Tự kiêu đi đôi với hổ thẹn, sự sáng suốt sẽ đến với kẻ biết khiêm tốn.

Xem Thêm Tác Giả Solomong Anh Minh