Tự do tuyệt đối

Tự do tuyệt đối của một cá nhân là điên cuồng, tự do tuyệt đối của một quốc gia là hỗn loạn.

Xem Thêm Tác Giả Romain Rolland (Pháp)