Tự do

Tự do tuyệt đối của một cá nhân là điên cuồng, tự do tuyệt đối của một quốc gia là hỗn loạn.

Xem Thêm Tác Giả Romain Rolland (Pháp)