Trước mắt chúng ta

Trước mắt chúng ta có một thành lũy, tòa thành này gọi là khoa học. Nó gồm rất nhiều tri thức chuyên môn, dù như thế nào chúng ta cũng phải chiếm lĩnh tòa thành này.

Xem Thêm Tác Giả Stalin (Liên Xô)