Trước khi

Trước khi chúng ta đến, thế giới này không thiếu thứ gì, sau khi chúng ta đi, nó vẫn không thiếu thứ gì.

Xem Thêm Tác Giả Imarll Heamu (Arap)