Trong tình bạn

Trong tình bạn, những dịu ngọt nho nhỏ là chất keo gắn bó.

Xem Thêm Tác Giả Merica Tweedale