Triết lý là bác sĩ

Triết lý là bác sĩ thực sự của tâm hồn.

Xem Thêm Tác Giả Cicero (La Mã)