Trí tuệ

Bao giờ cũng nên có nhiều trí tuệ hơn lòng tự ái.

Xem Thêm Tác Giả Epiquya