Trí tuệ sẽ biến mất

Không có mục tiêu nhất định, trí tuệ sẽ biến mất; đâu cũng là mục tiêu thì chẳng có mục tiêu gì.

Xem Thêm Tác Giả Montaigne (Pháp)