Trí tuệ

Trí tuệ

Trí tuệ phải động viên hành động. Không có trí tuệ thì hành động là vô bổ. Nhưng không có hành động thì trí tuệ là cằn cỗi.

Xem Thêm Tác Giả Roger Martin Du Gard