Tri thức dẫn ra trí tuệ

Tri thức dẫn ra trí tuệ, là chìa khóa mở cánh cửa trí tuệ, nhưng nó không bằng trí tuệ.

Xem Thêm Tác Giả Ikeda Taikasu (Nhật)