Trái tim trong phái tính

Đàn ông mang trái tim trong phái tính. Đàn bà mang phái tính trong trái tim.

Xem Thêm Tác Giả Malcolm de Chazal