Trái tim phụ nữ

Trái tim phụ nữ quyến luyến cái nó cho.
Trái tim đàn ông được giải phóng bới cái nó nhận.

Xem Thêm Tác Giả Victor Hugo