Trái tim đau khổ và dũng cảm

Những trái tim đau khổ và dũng cảm, đó là những tâm hồn cao thượng.

Xem Thêm Tác Giả René Bazin