Trái tim cao cả

Những trái tim chịu nhiều đau khổ và dũng cảm chính là những trái tim cao cả.

Xem Thêm Tác Giả R. Bazin