Trái tim

Trái tim là một cú sét. Ta không biết nó đánh ở đâu và khi nào nó đánh.

Xem Thêm Tác Giả Lacordaire