Trái tim

Chúng ta nhận biết chân lý không phải bằng lý trí mà bằng con tim.

Xem Thêm Tác Giả A. Bierge