Trái tim

Nhiều người tim teo lại khi túi bạc phì lên.

Xem Thêm Tác Giả E. Banning