Trái tim

Không có gì dữ dội bằng trái tim.

Xem Thêm Tác Giả P. J. Toulet