Trái tim

Bạn chỉ có thể mở trái tim của kẻ khác khi bạn mở chính trái tim của bạn.

Xem Thêm Tác Giả Pasquier - Quesnel