Trai khôn lấy được vợ hiền

Trai khôn lấy được vợ hiền.
Như nhặt được tiền như trúng được lô.