Tổn thương trái tim của bạn

Muốn làm tổn thương trái tim của bạn, thì phải hợp tác với bạn của bạn và kẻ thù của bạn mới làm được: một người phỉ báng bạn còn người kia thì đem tin này nói lại với bạn.

Xem Thêm Tác Giả Mark Twain (Mỹ)