Tomorrow is a satire on today

Tomorrow is a satire on today, And shows its weakness.
Ngày mai là sự trào phúng ngày hôm nay, Và cho thấy điểm yếu của nó.

Xem Thêm Tác Giả Edward Young