Tội lỗi loài người

Đàn bà là kẻ làm tăng thêm tội lỗi cho loài người.

Xem Thêm Tác Giả Saint Augustin