Tôi đã đau khổ quá nhiều

I have suffered too much in this world not to hope for another.

Tôi đã đau khổ quá nhiều ở thế giới này để hy vọng vào một thế giới khác.

Xem Thêm Tác Giả Jean Jacques Rousseau