Today

Today is yesterday’s pupil.
Hôm nay là học trò của hôm qua.

Xem Thêm Tác Giả Thomas Fuller