To succeed in the world

To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.
Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

Xem Thêm Tác Giả Voltaire