To be happy

To be happy, we must not be too concerned with others.
Để hạnh phúc, chúng ta không được để tâm quá nhiều đến người khác.

Xem Thêm Tác Giả Albert Camus