Tình yêu và lòng thù hận

Khoảng cách giữa tình yêu và lòng thù hận là vô cùng nhỏ.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Pháp