Tình yêu như cái bánh tiêu

Tình yêu như cái bánh tiêu.

Ăn vô thì muốn, thiếu điều ói ra.

Yêu em hổng dám nói ra.

Để dành trong bụng cho ra từ từ.