Tình yêu muốn đạt tới cảnh giới toàn mĩ

Tình yêu muốn đạt tới cảnh giới toàn mĩ, phải liên hệ đến toàn bộ ý thức, liên hệ đến toàn bộ tính cao quý của cách nhìn và tồn chỉ.

Xem Thêm Tác Giả Hegel (Đức)