Tình yêu giết chết thời gian

Tình yêu giết chết thời gian, nhưng thời gian cũng giết chết tình yêu.

Xem Thêm Tác Giả Ngạn ngữ Anh

  • http://www.facebook.com/people/Bebongnh-Hien/100001116230148 Bebongnh Hien

    right right!!!